Koordinator projekta

 CDI UNIVERZUM (Slovenija)

                             

CDI Univerzum je koordinator projekta. 

CDI Univerzum je ustanova, ki izobražuje odrasle v nadaljnjem izobraževanju ( 16 +) in je ena najbolj uveljavljenih ponudnikov v Sloveniji na področju izobraževanja odraslih. Udeleženci so najstniki in mladi, ki so opustili redno šolanje, osebe srednjih let, brezposelne osebe, ki potrebujejo prekvalifikacijo, upokojenci, ki prihajajo iz zelo različnih družbenih okolij - od premožnih posameznikov z nižjo stopnjo izobrazbe do ljudi iz zapostavljenih območjih, in različne vrste priseljencev.

Izobraževalni programi so večinoma formalni programi, ki sledijo nacionalnemu kurikulumu. Ti vključujejo osnovnošolsko izobrazbo in številne poklicne programe na srednješolski ravni: Vrtnarjenje, gostinstvo, turizem, trgovino, mehaniko, IT, upravne in poslovne študije. Obstaja možnost, da narediš tri, štiri ali pet letni program / ali dvigneš znanje za posamezne strokovne predmete ali module. Večina tečajev vključuje praktično delo - to daje udeležencem priložnost, da bi dobili vpogled na svoje prihodnja delovna mesta in morda celo vzpostavili stike z bodočimi delodajalci .

V zadnjih letih se je pričela preusmerjati pozornost k neformalnemu izobraževanju in vseživljenjskemu učenju.

Kontakt: 

Ulica: Grošljeva 4

Poštna številka: 1000

Mesto: LJUBLJANA

Država: Slovenija

Telefon: +386 1 583 92 85

El. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Splet:  www.cdi-univerzum.si

 

Ključni  partnerji 

FCZB – Frauen Computer Zentrum Berlin (Nemčija)

                   

FCZB je neprofitna organizacija, kjer zaposluje 22 oseb. Center je bil razvit za izvajanje inovativnih programov usposabljanja žensk na področju IKT od leta 1984. Namenjen je ženskam z različnih kulturnih in izobraževalnih okolij in različnih potreb. Ciljne skupine segajo od brezposelnih žensk in tistih, ki jim grozi brezposelnost, priseljenih žensk in invalidnih žensk do žensk v zaporih. FCZB cilj je izboljšati zaposlitvene možnosti žensk. FCZB deluje tudi v partnerstvu z javnimi in zasebnimi organizacijami o izvajanju strategije za enakost spolov in raznolikosti. Vedno zagotavlja spolom občutljiv okolje, ki bo v pomoč pri različnih situacijah udeležencev. FCZB ni le zbral strokovno znanje in izkušnje v evropskih transnacionalnih programih in pobudah, temveč tudi pri različnih projektih, ki so namenjeni boljšemu dostopu do izobraževanja in usposabljanja za zapornice, tako na nacionalni ravni kot ravni EU.

 

Kontakti: 

Naslov: Cuvrystr. 1 

Pošta: 10997 

Kraj: Berlynas (Kreuzberg)

Država: Nemčija

Telefonas: +49 30 617970-0,

El. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spletna stran: http://www.fczb.de

 

 Visoka šola za ekonomijo, podjetništvo in upravljanje Nikola Šubić Zrinski v Zagrebu (Hrvaška)

 

Podjetništvo in podjetniške kompetence so danes nujne, saj predstavljajo temelj za razvoj sodobne družbe. 

Z modernin in inovativnim pristopom k izobraževanju Visoka šola za ekonomijo, podjetništvo in upravljanje Nikola Šubić Zrinski (UCEEM-NSZ) omogoča študentom praktično uporabo strokovnega znanja, spretnosti in poslovnih tehnik. 

Teoretična in predvsem praktična znanja, ki jih bodo udeleženci dobili, bodisi skozi individualno ali skupinsko delo, bo omogočilo, za hitro, učinkovito in varno vključitev v svet trajnostnega gospodarstva, nenehnih sprememb, konkurence in globalnih interesov.

 

Kontak: 

Naslov: Selska cesta 

Poštna številka: 119,  

Kraj: 10 110 Zagreb, 

Država: Croatia

Tel: +385 1 36 47 099

Mob: +385 99 44 00 150

El. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spletna stran: http://www.zrinski.org/group/

 

 Center Spirala (Slovenia)

 
    

Center Spirala - Center za razvoj Selfmobility je razvojno-raziskovalna ustanova v družboslovju. Ustanovljena je bila leta 2001. Zavod preučuje področje vprašanj razvoja človeških virov in razvojnih vprašanj posameznikov in organizacij. Poleg raziskovalnega oceno, zavod krepi tudi karierne orientacije, nadzor in izobraževanje prek razvoja raziskovalnih vprašanj.Institucija ima dolgoletne izkušnje na katerem je bilo sodelujejo z nacionalnimi in EU projektov in raziskovanje različnih tematskih področij: razvoj dobrih odnosov z uporabniki; iskanje sinergij med osebnih in poklicnih poteh v visokem šolstvu; Izobraževanje za razvoj lastne mobilnosti za mlajše; odkriti vzrok delovnega pritiska in lastnega razvoja; Družbena odgovornost neprofitnih organizacij; ki določajo, naključno ustvarjeno spretnosti za brezposelne; e-usposabljanje za mentorje.

 

Kontakt: 

Ulica: Tržaška cesta 2

Poštna številka: 1000 

Kraj: Ljubljana

Država: Slovenija 

Telefon: +386 1 426 96 60 

Faks: +386 1 426 96 59 

El. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Spletna stran: http://www.centerspirala.org/

 

MiT - Zavod za širšo družbeno sprejemljivost in sprejetost (Slovenija)

Zavod za širšo družbeno sprejemljivost in sprejetost je nevladna ter neprofitna organizacija, katere osnovni namen je celostna obravnava ranljivih in marginalnih družbenih skupin ter pomoč posameznikom pri lažjem vključevanju v družbo oziroma v aktivno življenje. Zavod nudi pomoč zapornikom in osebam v postpenalni dobi, nezaposlenim osebam, dislektičnim osebam, starejšim, imigrantom, manj izobraženim, zaposlenim v organizacijah, ki se zapirajo, narodnostno mešanim družinam in manj izobraženim na podeželju.

Zavod MIT pomaga udeležencem v izobraževanju funkcionalnih znanj za vključevanje v trg dela, pa tudi v vsakdanjem življenju. Hkrati pa sodeluje s ključnimi ustanovami, organizacijami, združenji.

Mednarodne izkušnje s z zgoraj naštetimi skupinami, (predvsem zapornikov) je zavod pridobil v zadnjih letih s pomočjo dveh mednarodnih projektov v sodelovanju s slovenskimi in šestimi mednarodnimi partnerji iz Evropske unije.

 

Kontakt:

Naslov: Cesta talcev 22

Pošta: 4220 

Kraj: Škofja Loka

Država: Slovėnija

Telefon: +386 59 961 753

El. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spletna stran: www.zavod-mit.si

 

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (ŽISPB)

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras ( ŽISPB ) je nevladnain  neprofitna organizacija s 4 zaposlenimi (režiser, IT specialist, koordinator socialnih programov in računovodja) in 9 prostovoljcev, ki pomagajo pri organiziranju dejavnosti, ki jih izvaja organizacija .

Cilji ŽISPB so:

  - Opazovati, analizirati in oceniti družbene pojave in procese na področju socialne in izobraževalne politike;

 - Ustvariti, prilagoditi in izvajati inovativne socialne in izobraževalne pobude in projekte, povezane s formalnim in neformalnim izobraževanjem tako za profesionalce kot za različne ciljne skupine.

Organizacija razvija in izvaja različne projekte, pobude in ukrepe na nacionalni, lokalni in transnacionalni ravni v sodelovanju z izvajalci formalnih in neformalnih programov izobraževanja odraslih, raziskovalnih centrov, združenj, nevladnih organizacij, socialnih zadrug, malih in srednjih podjetij, centrov za usposabljanje, lokalnimi ustanovami, javnimi ustanovami, šolami, itd.

Storitve so na voljo za različne ciljne skupine: socialne delavce, socialne partnerje, družine s socialnimi težavami, invalidom, mladim, mladim prestopnikom, nekdanjim prestopnikom, moškimi prestopnikom itd.

ŽISPB je eden od partnerjev v projektu Leonardo da Vinci za prenos inovacij "Prenos pristojnosti za mentorje za doseganje podjetniških (poklicnih ) in socialnih kompetenc zapornic in nekdanjih storilk kaznivih dejanj " (COMPETENT TO DO ) .

ŽISPB je pristojen za pridobitev 4 mentorjev iz organizacije ter socialnega partnerja Panevėžys za ženske zapornice, ki bo usposobljen v Nemčiji . ŽISPB je odgovorna za usposabljanje pilotne izvedbe, ki se bo izvajala v Panevėžys ženskem zaporu. Organizacija je odgovorna tudi za valorizacijo in bo pripravila strategijo valorizacije . Strategija valorizacija bo obsegala (a) širjenje rezultatov projekta in (b) uporabo projektnih materialov in orodij. Organizacija bo obravnavala delo partnerjev s predlogi za valorizacijo, ki bodo potrdili prispevek partnerjev k strategiji tako za razširjanje kot za uporabo .

Organizacija bo tudi prispevalo k vsem aktivnostim na projektu, da bi dosegli izpolnitev načrtovanih ciljev .

 

Kontakti:

Naslov: Ežero g. 8-1 

Pošta: 77141

Kraj: Šiauliai

Telefon: +370 41 552469

El. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spletna stran: http://www.zispb.lt/en/

 

„Tihi“ partnerji

  • Ženski zapor Ig (Slovenija)

ZPKZ Ig je bila ustanovljen leta 1956 in ima 33 zaposlenih. To je edini ženski zapor v Sloveniji in ima 46 oseb na prestajanju kazni in 18 žensk v priporu. Število zaprtih se zadnjih nekaj mesecih povečuje. 

Zapor je razdeljen na oddelek za izobraževanje in delo, oddelek za varnost in oddelek za splošne zadeve. Politika institucije je osredotočena na odprtost in integracijo v širšo družbo, kjer je poudarek tudi na izobraževanju in zaposlovanju. Obstajajo tudi posebni programi (zdravljenje od zasvojenosti od drog in alkohola, zdravljenje tveganja za samomor, učno pomoč, razvoj socialnih veščin, zdravljenje spolnih prestopnikov, itd).

  • Zavod RS za zaposlovanje (Slovenija)

Zavod RS za zaposlovanje - Zavod je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno po vsej državi. Organizacijske in funkcionalne vidike operacij ESS potekajo na treh ravneh; na sedežu Zavoda, kjer se nahajata vodstvo in centralna pisarna, v območnih službah ter lokalnih uradih. 

Osebni in poklicni svetovalci delajo z zaporniki / nekdanjimi storilci kaznivih dejanj na dnevni podlagah. Ocenjujejo, da nimajo spretnosti in kompetenc za delo s stroilci. Zato bo ta projekt dobrodošel za izmenjavo informacij in strokovnega znanja med strokovnimi delavci na tem področju. Zaradi tega bo organizacija spremljala projekt, kakor tudi delila svoje znanje in izkušnje z drugimi udeleženci in posredovano bo tudi novo znanje med osebje, ki dela s to populacijo v organizaciji.

  •  Panevezys šola za odrasle (Litva)

Panevezio suaugusiuju mokykla je šola za splošno srednješolsko izobraževanje s sedežem v ženski kaznilnici Panevezys. 

To je edina institucija, ki zagotavlja formalno osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, kakor tudi izvajanje neformalnega izobraževanja za stranke na prestajanju kazni v Litvi. Šola s svojimi dejavnostmi pomaga svojim strankam, da razkvijejo najboljše izobraževalne in osebnostne lastnosti in sposobnosti, povečuje njihovo možnost za konkuriranje na trgu dela po tem, ko o se vrnejo na svobodo. Cilj zavoda je, da je srednješolsko izobraževanje za ženske, ki služijo kazen v ženski kaznilnici Panevezys v skladu z izobraževalnim načrtom za obdobje 2009 - 2011, da bi prepoznali kognitivne in izobraževalne potrebe ter  potrebo za izražanje sebe. Poslanstvo zavoda je postati ključni ponudnik izobraževalnih in kulturnih storitev, kakor tudi neformalnih izobraževanj za ženske v zaporut Panevezys.